ការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងការមប្រែមប្រួលអាកាសធាតុ