អំពី KYSD

ប្រវត្តិ KYSD ៖

អង្គការយុវជនខ្មែរ និងការអភិវឌ្ឍសង្គម ដែលហៅកាត់ថា​ (KYSD) គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ដែលមិន​ស្វែងរកប្រាក់​ចំណេញ និងមិនមាននិន្នាការគណបក្សនយោបាយណាមួយឡើយ។ អង្គការនេះ បានបង្កើតឡើងនៅខែមករា ឆ្នាំ២០០០ និងបានចុះបញ្ចីក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៣។ KYSD គឺជាអង្គការយុវជនមួយ ដែលសកម្ម និងមាន​សក្តានុពល ដោយធ្វើការជាបណ្តាញ និងមានទំនាក់ទំនង ល្អជាមួយអង្គការក្នុង និងក្រៅស្រុក និងមានកិច្ចសហការ​ជាមួយ​​ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ រយៈ​ពេល១៥ឆ្នាំ អង្គការ KYSD បានកំពុងធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និតជាមួយ យុវជន និង​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន ក្នុងបេសកកម្មអភិវឌ្ឍយុវជន និងពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចយុវជន និងសហគមន៍ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់​ក្រោមជាតិ។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០០ អង្គការ KYSD បានធ្វើការផ្តោតសំខាន់លើការគៀងគរយុវជនកម្ពុជា ឱ្យក្លាយជាកម្លាំងមួយ នៃការ​ការពារធនធានធម្មជាតិ សិទ្ធិរស់រានមានជីវិត លើកកំពស់ការគោរព សិទ្ធិមនុស្ស និងអភិបាលកិច្ចល្អមូល ដ្ឋាននៅក្នុង​សហគមន៍។ បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គការ KYSD ជាអង្គការ យុវជនមួយ ដែលកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ KYSD បានចុះគៀងគរ និងចងក្រង   យុវជនទាំងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនានា នៃខេត្តនីមួយៗ ដែលមានរាយឈ្មោះដូចជា​ ក្រុមសភាយុវជនបៃតង ក្លឹបយុវជន បណ្តាញយុវជន និងសហគមន៍ និងគណៈកម្មាការ​លើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អមូលដ្ឋាន ដើម្បីចូលរួមក្នុងការការពារបរិស្ថាន និងសិទ្ធិផងដែរ។

KYSD បានកំពុងតែធ្វើការជាមួយអង្គការយុវជនជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងជាសមាជិក ដ៏សកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សាយុវជនវ័យ​ក្មេង​អង្គការសហប្រជាជាតិ (Youth Advisory Panel) វេទិការអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល (NGO Forum) ក្រុមសិក្សានិង​ទំនាក់ទំនង​ស្នូល នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ (LCFG) និងបណ្តាញបំរែបំរួលអាកាសធាតុកម្ពុជា (CCCN) ។